Privacyverklaring

(Art. 13 AVG)

Dit is de privacyverklaring van de rechtspersoonlijkheid bezittende besloten vennootschap Kochs GmbH, gevestigd te Am Boscheler Berg 5, 52134 Herzogenrath-Merkstein (D), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer HRB 3651 (AG Aachen), hierna te noemen: “KOCHS GmbH”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@kochs.nl. U kunt ons ook bereiken via post:
KOCHS GmbH
t.a.v. de Directie
Am Boscheler Berg 5
D-52134 Herzogenrath

KOCHS GmbH verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee direct of indirect natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd.

KOCHS GmbH gebruikt:

Voor het sluiten van een overeenkomst, alsmede de daarmee verband houdende administratie:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw telefoonnummer en uw emailadres;
 • Uw bankgegevens en betaalgegevens.

Deze gegevens heeft KOCHS GmbH nodig voor de uitvoering van de met u aan te gane of uit te voeren overeenkomst. De grondslag van deze verwerking is dan ook de uitvoering van de overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG).

Deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende maximaal zes maanden nadien. Uitsluitend de gegevens die op basis van fiscale wetgeving langer (zeven jaar) dienen te worden bewaard, worden gedurende die tijd bewaard.

Voor de goede werking van haar website www.kochs.nl, gebruikt KOCHS GmbH cookies.

KOCHS GmbH gebruikt zogenaamde “session cookies” en “storage cookies” om de website goed te laten werken. Deze cookies worden onmiddellijk na het door u afsluiten van uw browser verwijderd.

KOCHS GmbH maakt daarnaast gebruik van logfiles waarin worden opgeslagen de navolgende gegevens:

 • Uw ip-adres;
 • Uw user agents (browser, besturingssysteem);
 • De door u gebruikte zoektermen om op de website van KOCHS GmbH te komen;
 • De door u gebruikte zoektermen op de website van KOCHS GmbH zelf;
 • De door u gebruikte links op de web site van KOCHS GmbH;
 • De door u gebruikte links om op de website van KOCHS GmbH te komen;

De grondslag van deze verwerking is uw toestemming, alsook dat de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van KOCHS GmbH als bedoeld in art. 6 lid 1 sub f AVG (goede werking van de website en beveiliging).

KOCHS GmbH beveiligt de van u ontvangen gegevens op een passende wijze. Daarenboven worden de van u ontvangen gegevens geminimaliseerd, aldus dat van uw ip-adres onmiddellijk hetzij de laatste twee cijfergroepen worden weggehaald (waarbij slechts het afgekorte ip-adres wordt bewaard) ,hetzij het volledige adres onleesbaar wordt gemaakt.

KOCHS GmbH bewaart de gegevens als hier bedoeld gedurende 90 dagen.

Voor iedere gegevensverwerking geldt dat u de navolgende rechten heeft:

 1. Inzage in en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 2. Het recht om, daar waar de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt de toestemming intrekken door dit mede te delen via mail of brief (voor de contactgegevens, zie hierboven). KOCHS GmbH behoudt zich het recht voor te verifiëren of de mededeling tot intrekking van toestemming wel van u afkomstig is.
 3. Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door KOCHS GmbH kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 4. U heeft het recht om van KOCHS GmbH uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens en, indien KOCHS GmbH uw persoonsgegevens verwerkt, op inzage van de door KOCHS GmbH geadministreerde persoonsgegevens en van de informatie als bedoeld in art. 15 AVG, alsook het recht om een copie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door KOCHS GmbH worden verwerkt.
 5. U heeft het recht om van KOCHS GmbH onverwijld rectificatie te verkrijgen van u betreffende onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, een en ander als bedoeld in art. 16 AVG.
 6. U heeft de rechten als bedoeld in de artikelen 17 AVG (recht op vergetelheid), art. 18 AVG (recht op beperking van verwerking), art. 19 AVG (kennisgevingsplicht van KOCHS GmbH inzake rectificatie, wissing of beperking), art. 20 AVG (recht op overdraagbaarheid van gegevens), art. 21 AVG (recht van bezwaar en art. 22 AVG (het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking).
 7. U heeft het recht om, ingeval van een datalek dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, onverwijld door KOCHS GmbH medegedeeld te krijgen de inbreuk in verband met persoonsgegevens, indien en voorzover zulks is vereist op basis van art. 34 AVG.