Impressum

Onderstaande informatie (Impressum) is krachtens Duitse wetgeving verplicht

Informatie volgens § 5 van de Duitse Telemediawet (TMG)

Deze website is een gezamenlijke website van de firma's Kochs GmbH, Kochs Fenster und Türen GmbH en Kochs Fenstertechnik GmbH.

Technisch en inhoudelijk verantwoordelijk:

KOCHS GmbH
Am Boscheler Berg 5
D-52134 Herzogenrath

+49 (0) 2406 9855-0
+49 (0) 2406 9855-400
info@kochs.de

Algemeen directeur:
Friedrich Kochs, André Kochs, Daniel Kochs

Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27a Duitse omzetbelastingwet:
DE 121735219

Handelsregister:
AG Aachen HRB 3651

 

KOCHS Fenster und Türen GmbH
Am Boscheler Berg 5
D-52134 Herzogenrath

+49 (0) 2406 9855-0
+49 (0) 2406 9855-400
info@kochs.de

Algemeen directeur:
André Kochs, Friedrich Kochs

Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27a Duitse omzetbelastingwet:
DE 173419401

Handelsregister: 
AG Aachen HRB 6263

 

KOCHS Fenstertechnik GmbH
Am Boscheler Berg 5
D-52134 Herzogenrath

+49 (0) 2406 9855-0
+49 (0) 2406 9855-400
info@kochs.de

Algemeen directeur:
Friedrich Kochs, André Kochs

Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27a Duitse omzetbelastingwet: 
DE 121734832

Handelsregister:
AG Aachen HRB 1082

Disclaimer

Verklaring conform § 36 lid 1 Duitse wet inzake beslechting van consumentengeschillen (VSBG):

Wij (Kochs GmbH, Kochs Fenster und Türen GmbH en Kochs Fenstertechnik GmbH) zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan procedures ter beslechting van geschillen voor (consumenten) arbitragecommissies.

1. Inhoud van het online aanbod

Wij staan staat op generlei wijze in voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Tegen ons c.q. de auteur gerichte aansprakelijkheidsclaims die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard en die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, worden in principe niet gehonoreerd, tenzij wij aantoonbaar opzettelijk in gebreke of grovelijk nalatig is geweest.
Alle aangeboden informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor (delen van) de site onaangekondigd te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beëindigen.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites ('hyperlinks') die vallen buiten het gebied waarvoor wij c.q. de auteur verantwoordelijk zijn, zijn wij uitsluitend aansprakelijk in die gevallen waarin wij kennis hebben genomen van de inhoud ervan en van ons in technisch opzicht en in redelijkheid gevergd zou kunnen worden het gebruik in geval van onwettige informatie te voorkomen.

Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale informatie op de gelinkte pagina's te herkennen was. Wij hebben geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en op inhoud of auteurschap van de gelinkte c.q. verbonden pagina's. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van de gehele inhoud van alle gelinkte c.q. verbonden pagina's die na het plaatsen van de links zijn gewijzigd. Zulks geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor vermeldingen van derden in door ons ingestelde gastenboeken, discussiefora, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van databanken waarop een externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en vooral voor schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar is verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts verwijst naar de desbetreffende publicatie.

3. Auteurs- en merken- en naamrecht

Wij streven ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te respecteren, door zelfgemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en evt. door derden beschermde handelsmerken vallen volledig onder de bepalingen van het vigerende merken- en naamrecht en onder de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Het noemen van een handelsmerk prejudicieert geenszins ten aanzien van het al of niet bestaan van merkenrechten op de betreffende naam.
Het copyright voor gepubliceerde, door of vanwege ons zelfgemaakte objecten berust uitsluitend bij ons c.q. de auteur van de pagina's. Het vermenigvuldigen of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

4. Bescherming van persoonsgegevens

Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadres, naam, adres) in te voeren, verstrekt de gebruiker deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik maken en betalen van alle aangeboden diensten is – voor zover dit technisch mogelijk is en in redelijkheid kan worden gevergd – ook zonder vermelding van zulke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of van een pseudoniem toegestaan. Het gebruik door derden van de in het kader van het impressum e.d. gepubliceerde contactgegevens als postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen is niet toegestaan t.b.v. het toezenden van niet uitdrukkelijk opgevraagde informatie. Juridische stappen tegen de verzenders van zogeheten spam-mails in geval van overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet als deel van het internetaanbod worden gezien, van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Mochten afzonderlijke onderdelen of formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de actuele wettelijke situatie en rechtsregels, dan blijven de overige onderdelen van het Impressum en de disclaimer qua inhoud en geldigheid onaangetast.